יום שישי, 28 במאי 2021

 הערת עסק חי - סוף דרכה של חברה בע"מ ?

על רקע כניסת חברות לבורסת ת"א, בהן בעלות הערת "עסק חי", כדאי לדירקטורים לשים לב-
כללי החשבונאות מתייחסים לדו"חות הכספיים בהנחה שהחברה תמשיך לחיות (ותעמוד בהתחייבויותיה) בטווח הזמן הנראה לעין, מקובל- שנה קדימה. אז שווי הנכסים אחר.
כשלא כך המצב, חייב רואה החשבון להעיר על כך בפתח הדו"ח, ואז יש בכך סימן אזהרה למלווים, לזכאים, למשקיעים פוטנציאליים ולבאים בקשרי מסחר עם החברה.
האם בהכרח זה סוף חיי העסק ?
ייתכן, לא בהכרח.
מצוקת מזומנים זמנית יכולה לקבל טיפול בכמה דרכים, ביניהן גם-
·       הזרמה נוספת של הון בעלים
·       גיוס השקעות נוספות
·       ראירגון מקורות מימון נוכחיים
·       "הנזלת" ו/או מימוש נכסים
·       שיפור ריווחיות בעסק
ישנם מקרים, בהם זו חלק מטקטיקת ההנהלה במטרה לשפר הסדרי חוב...